Rzymskokatolicka Parafia
św. Jacka w Bytomiu

Projekty

Rewitalizacja przestrzeni publicznych na terenie Rozbarku i Śródmieścia w Bytomiu
14/01

 

Projekt: Rewitalizacja przestrzeni publicznych na terenie Rozbarku i Śródmieścia w Bytomiu

 

Celami bezpośrednimi projektu są wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniuspołecznemu oraz wzrost zdolności do zatrudnienia mieszkańców obszaru rewitalizacji..

 

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie 5 przestrzeni publicznych w Bytomiu przy: pl. Hiolskiego, pl. Karin Stanek, ul.Alojzjanów, ul. Lenartowicza, ul. Matejki 15, zakup i montaż windy oraz karylionu w kościele św. Jacka przy ul. Matejki 1  umożliwiające jego wykorzystanie do działalności społecznej i kulturalnej.

Zakres projektu obejmuje prace rozbiórkowe, ziemne, niwelacje terenu, wykonanie nowych, nowoczesnych nawierzchni, małejarchitektury, instalacje oświetleniowe i kanalizacji deszczowej, zieleń zorganizowaną i dekoracyjną, zakup i montaż środkówtrwałych, przebudowę infrastruktury technicznej.

Okres realizacji inwestycji to IV kw. 2020 - IV kw. 2022.

 

Efekty realizacji projektu to:

 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 6 szt.
 • Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich: 20964 osób
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 6 szt.
 • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 1.24350ha
 • Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury: 20.964 osób

 

Wartość projektu: 15.000.000,00 zł

Dofinansowanie:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 12 750 000,00 zł
 • Budżet państwa: 1 500 000,00 zł

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA - II ETAP.
18/12

 

Projekt: Świetlica Środowiskowa - Rozbark dla Młodych – etap II

realizowany w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020(Europejski Fundusz Społeczny)

 

Priorytet IX. Włączenie społeczne

Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie: 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI

 

Cel projektu:  wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniuspołecznemu w zakresie wspierania rodzin w procesie wychowania i przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnegożycia oraz kształtowania właściwych postaw społecznych.

 

Przedmiotem projektu jest utworzenie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego dla 70 osób, pochodzących z rodzinzagrożonych lub wykluczonych społecznie, w tym 50 dzieci i młodzieży w wieku od 6-18 lat oraz 20 osób z otoczenia projektu, zobszaru rewitalizacji miasta Bytomia.

 

Zadania w projekcie to:

 1. Animacja lokalna wśród dzieci i młodzieży obszaru rewitalizacji
 2. Diagnoza indywidualnych potrzeb UP i działania terapeutyczne dla 50 UP
 3. Zajęcia dla 50 dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia
 4. Zintegrowane poradnictwo rodzinne dla 20 osób
 5. Wsparcie Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych
 6. Doskonalenie jakości działań w projekcie

Wszystkie organizowane działania w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne.

Termin realizacji: 01.12.2020-31.05.2023.

 

Wartość projektu to: 2 368 982,75zł, w tym dofinansowanie z:

 • Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 013 635,33zł,
 • Budżetu Państwa: 189 518,63zł.

 

Rezultaty realizacji projektu to:

 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 11 szt.
 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 2 szt.
 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniuprojektu: 1 szt.
Zamówienia w projekcie:

Ogłoszenia z dnia: 07.12.2020 r.

1. Realizacja funkcji nauczyciela kompetencji społecznych i obywatelskich
2. Realizacja funkcji lektora języka niemieckiego
3. Realizacja funkcji nauczyciela przedsiębiorczości
4. Realizacja funkcji instruktora zajęć psychoedukacyjnych

Ogłoszenia z dnia: 15.12.2020 r.

5. Realizacja funkcji nauczyciela zajęć plastycznych
6. Realizacja funkcji pracownika socjalnego
7. Realizacja funkcji nauczyciela zajęć teatralnych
8. Realizacja funkcji nauczyciela zajęć muzycznych
9. Realizacja funkcji nauczyciela matematyki / techniki
10. Realizacja funkcji instruktora umiejętności uczenia się 11. Realizacja funkcji psychologa 12. Realizacja funkcji specjalisty do spraw pracy z rodziną 13. Realizacja funkcji stomatologa 14 Realizacja funkcji lektora języka angielskiego 15. Realizacja funkcji prawnika 16. Realizacja funkcji ortodonty
17. Realizacja funkcji instruktora zajęć psychoedukacyjnych.
18. Realizacja funkcji pedagoga.

Ogłoszenie z dnia: 08.04.2021 r.
19. Pełnienie funkcji lekarza.

Ogłoszenia z dnia 13.12.2021 r.

20. Realizacja funkcji instruktora umiejętności uczenia się
21. Realizacja funkcji nauczyciela zajęć muzycznych
22. Realizacja superwizji indywidualnej i grupowej

Z dniem 31 maja 2023 r. zakończyło się finansowanie projektu Świetlica Środowiskowa - Rozbark dla Młodych etap II
realizowanego w ramach dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Parafia św. Jacka w Bytomiu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w kontynuacji projektu Świetlicowego.
 
Informacja w kancelarii parafialnej. 

REWITALIZACJA
06/03

 

Projekt: Rewitalizacja społeczna poprzez kulturę kościoła Św. Jacka w Bytomiu

Celami bezpośrednimi projektu są wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz wzrost zdolności do zatrudnienia mieszkańców obszaru rewitalizacji.

 

 

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe i konserwatorskie wnętrza kościoła górnego, w tym ścian, sklepienia, stropów, posadzki, instalacji elektrycznych, montaż kraty kutej, ław oraz organów umożliwiające jego wykorzystanie do działalności społecznej i kulturalnej.

 

 

Efekty realizacji projektu to:

 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury lokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1 szt.
 • Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich: 20964 osób
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.
 • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 0.16170 ha
 • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [ EPC ]: 2 szt.
 • Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury: 22.000 osób

 

Wartość projektu: 8 399 000,00 zł

 

Dofinansowanie:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 7 139 150,00 zł
 • Budżet państwa: 840 000,00 zł

 

Zamówienia w ramach projektu:

1. Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności dotyczące realizacji projektu pn. Rewitalizacja społeczna poprzez kulturę kościoła Św. Jacka w Bytomiu:

Załącznik do Zapytania ofertowego – dokumentacja techniczna (link: https://drive.google.com/file/d/1Oe3sufd0rbN8iA1xdcEldtmHKIKgx46f/view?usp=sharing )

 

Informujemy, że w ramach postępowania dokonano wyboru wykonawcy:

Firma Usługowo-Handlowa PROMEN Wiesław Stochmiałek
ul. Męczenników Oświęcimia 6a
41-922 Radzionków

 

2. Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności dotyczące pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu w projekcie pn. Rewitalizacja społeczna poprzez kulturę kościoła Św. Jacka w Bytomiu:

 

Informujemy, że w ramach postępowania dokonano wyboru wykonawcy:

Centrum Projektowo-Szkoleniowe Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 25-27
41-902 Bytom

 

3. Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności dotyczące pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego w projekcie pn. Rewitalizacja społeczna poprzez kulturę kościoła Św. Jacka w Bytomiu:

 

Informujemy, że w ramach postępowania dokonano wyboru wykonawcy:

PHU TECHNIBUD Zdzisław Włodek
ul. Paderewskiego 213
44-373 Wodzisław Śląski

DZIEDZICTWO KULTUROWE
05/03

 

Projekt: Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej kościoła Św. Jacka w Bytomiu

Cel bezpośredni projektu to zachowanie, zwiększenie atrakcyjności i dostępności obiektu kulturowego poprzez poprawę stanu zachowania zabytku wraz z adaptacją na cele kulturalne.

 

 

Cel ogólny: ochrona i efektywne wykorzystanie obiektu dziedzictwa sakralnego i kulturowego.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych zabytkowego kościoła św. Jacka w Bytomiu.

 

 

Zakres projektu obejmuje wykonanie prac dotyczących wieży północnej i sygnaturki, pokrycia dachowego z naprawą systemu odwodnienia dachu, elewacji i izolacji, stolarki drzwiowej, wnętrza krypty św. Józefa wraz posadzkami, instalacjami elektrycznymi oraz adaptacji kaplic bocznych na cele dydaktyczno- ekspozycyjne.

 

 

Realizacja projektu umożliwi jego wykorzystanie do rozszerzonej działalności kulturalnej i społecznej.

 

 

Efekty realizacji projektu to:

 • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 15.160 odwiedzin/rok
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.
 • Nowoutworzone miejsca pracy: 4 szt.

 

Wartość całkowita projektu: 21 502 849,75 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 18 256 031,00

Dofinansowanie z budżetu państwa: 2 147 768,35

 

 

Zamówienia w ramach projektu:

 1. Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności dotyczące realizacji projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej kościoła Św. Jacka w Bytomiu:

Załącznik – dokumentacja techniczna 

(link:https://drive.google.com/file/d/1MFInE88h2d1xtynmmVkJLa9GH1nkrmep/view?usp=sharing)

 

Informujemy, że w ramach postępowania dokonano wyboru wykonawcy:

Firma Usługowo-Handlowa PROMEN Wiesław Stochmiałek ul. Męczenników Oświęcimia 6a 41-922 Radzionków

 

 1. Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności dotyczące pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu w projekcie pn. Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej kościoła Św. Jacka w Bytomiu:

Informujemy, że w ramach postępowania dokonano wyboru wykonawcy:
Doradztwo i Zarządzanie Magdalena Jelonek-Wiatr ul. Dworcowa 25-27
41-902 Bytom

 

 1. Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności dotyczące pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego w projekcie pn. Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej kościoła Św. Jacka w Bytomiu:

Informujemy, że w ramach postępowania dokonano wyboru wykonawcy:
PHU TECHNIBUD Zdzisław Włodek ul. Paderewskiego 213
44-373 Wodzisław Śląski

INFRASTRUKTURA KULTURY
04/03

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

W ramach realizacji projektu „Doposażenie Centrum Edukacyjno-Kulturalnego im. ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Bytomiu” parafia św. Jacka miała możliwość doposażyć w konieczną infrastrukturę działalność kulturalną realizowaną na Rozbarku, głównie poprzez Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. ks. G.G. Gorczyckiego. Dzięki uzyskanym środkom z programu Infrastruktura Kultury MKiDN stanie się możliwe lepsze, bardziej efektywne i twórcze realizowanie zadań z obszaru Kultury. Dedykowana ona jest, bez względu na status społeczny, wszystkim zainteresowanym odbiorcom.

REWITALIZACJA - ZAPYTANIE OFERTOWE
02/03

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu pn. Doposażenie Centrum Edukacyjno-Kulturalnego im. ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Bytomiu – etap 2

 

Pobierz plik

KONSERWACJA ARCHIWUM - ZAPYTANIE OFERTOWE
01/03

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu „Infrastruktura dla niepełnosprawnych twórców kultury”

 

Pobierze plik

 

Konserwacja dawnej dokumentacji architektonicznej Parafii św. Jacka w Bytomiu
29/02

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

Świetlica Środowiskowa
28/02

 

Projekt: Świetlica Środowiskowa – Rozbark dla Młodych

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

 

 

Priorytet IX. Włączenie społeczne

Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie: 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI

 

 

Cel projektu:  wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w zakresie wspierania rodzin w procesie wychowania i przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia oraz kształtowania właściwych postaw społecznych.

 

 

Przedmiotem projektu jest utworzenie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego dla 70 osób, pochodzących z rodzin zagrożonych lub wykluczonych społecznie, w tym 50 dzieci i młodzieży w wieku od 6-18 lat oraz 20 osób z otoczenia projektu, z obszaru rewitalizacji miasta Bytomia.

 

 

Zadania w projekcie to:

 1. Animacja lokalna wśród dzieci i młodzieży obszaru rewitalizacji
 2. Diagnoza indywidualnych potrzeb UP i działania terapeutyczne dla 50 UP
 3. Zajęcia dla 50 dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia
 4. Zintegrowane poradnictwo rodzinne dla 20 osób
 5. Wsparcie Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych
 6. Doskonalenie jakości działań w projekcie

 

Wszystkie organizowane działania w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne.

Termin realizacji: 01.07.2018-31.12.2020.

 

 

Wartość projektu to: 2 467 566,50 zł, w tym dofinansowanie z:

 • Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 097 431,52 zł,
 • Budżetu Państwa: 197 405,32 zł.

 

 

Rezultaty realizacji projektu to:

 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 12 szt.

 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 2

Zamówienia w ramach projektu:

1. Pracownik socjalny

2. Pedagog

3. Lektor angielskiego

4. Lektor niemieckiego

5. Nauczyciel matematyki/techniki

6. Instruktor umiejętności uczenia się

7. Nauczyciel przedsiębiorczości

8. Nauczyciel kompetencji społecznych i obywatelskich

9. Nauczyciel zajęć muzycznych

10. Nauczyciel zajęć plastycznych

11. Nauczyciel zajęć teatralnych

12. Specjalista pracy z rodziną

13. Nauczyciel zajęć plastycznych

14. Nauczyciel zajęć muzycznych

15. Nauczyciel zajęć teatralnych

16 Zakup laptopów i tabletów

17. Pełnienie funkcji psychologa

18. Pełnienie funkcji psychologa – zamówienie z dnia 23.01.2019

19. Realizacja porad prawnych – zamówienie z dnia 23.01.2019

20. Pełnienie funkcji lekarza – 23.01.2019

21. Pełnienie funkcji stomatologa – 23.01.2019

22. Lektor języka  angielskiego – 23.01.2019

23. Organizacja zimowego wyjazdu integracyjnego – 24.01.2019

24. Realizacja zajęć muzycznych – 22.04.2019

25. Organizacja letniego wyjazdu integracyjnego – 24.06.2019

26. Instruktor zajęć psychoedukacyjnych – 23.08.2019.

27. Realizacja zajęć teatralnych – 23.08.2019

28. Realizacja zajęć muzycznych – 23.08.2019

29. Zakup podręczników do języka angielskiego  i niemieckiego – 23.08.2019

30. Zakup przyborów szkolnych dla dzieci – 23.08.2019

31. Instruktor umiejętności uczenia się – 09.09.2019

32. Lektor Języka niemieckiego – 09.09.2019

33. Nauczyciel przedsiębiorczości – 21.10.2019

34. Instruktor zajęć psychoedukacyjnych – 07.02.2020

35. Realizacja superwizji indywidualnej i grupowej – 07.02.2020

36. Realizacja usługi ortodontycznej – 07.02.2020

37. Realizacji superwizji indywidualnej i grupowej - 07.02.2020
38. Pełnienie funkcji lektora języka niemieckiego - 03.08.2020
39. Pełnienie funkcji nauczyciela matematyki/techniki - 07.08.2020
40. Pełnienie funkcji nauczyciela kompetencji społecznych i obywatelskich - 07.08.2020

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka św. Jacka w Bytomiu, siedziba: Bytom, ul. Matejki 1.